Verhoren BPOC – Politie Verklaring 39

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 39, Februari 2021:

Mijn naam is …en ik ben politieagent. Mijn verklaring kan worden gezien als een protest tegen de wijze waarop de overheid met haar werknemers binnen het politiekorps omgaat. Het is een vorm van emotionele chantage. Alleen al het feit dat ik bij u verklaar en dit niet binnen de organisatie doe is veelzeggend. Daar is binnen de organisatie geen betrouwbare mogelijkheid voor.

Bij het korps is de laatste 5 jaar veel veranderd. We treden steeds harder op. Sinds de crisis is dat in een stroomversnelling gekomen.

De emotionele chantage ligt er in dat het ‘slikken of stikken’ is bij het korps. We zijn uitvoerders van wetten. Kent u de ambtseed die wij afleggen bij onze aanstelling? Die heb ik er even bijgepakt, speciaal voor deze verklaring: (verhoorder BPOC2020 zoekt op aanwijzing van gehoorde de ambtseed op. Bron: https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/93452.PDF)

Ambtseed of ambtsbelofte afgelegd door de aspirant of de ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak:

‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)! ’

‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!’

Dat klinkt allemaal prachtig maar is volkomen hypocriet. We moeten dat beloven maar worden vervolgens gedwongen bijna alles wat er in staat met voeten te treden op straffe van ontslag. Dat is emotionele chantage.

Kijk eens naar die belofte. Er staat dat ik trouw beloof aan de grondwet en aan de wetten van ons land. Vervolgens worden we gedwongen talloze grondwetten te overtreden, zoals recht op vergadering, het demonstratierecht, het recht op privacy en ga zo maar door.

Dan de plicht om “de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben”. Daar staat dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Ik mag hier dus niet zeggen dat de leiding ons beveelt op demonstranten in te slaanom zo het demonstratierecht te ondermijnen. Dat excessieve geweld waar we opdracht toe krijgen is een rechtstreekse overtreding van de politiewet. Maar ik mag daar niet over klagen want de belofte zegt ‘dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen’.

Denk eens goed na wat hier gebeurt. Ik krijg rechtstreeks opdracht op demonstranten in te slaan en daarmee de politiewet te overtreden, daarmee breek ik mijn belofte mij aan de geldende wetten te houden, maar mijn belofte zegt ook dat ik dat geheim moet houden. Dat is schizofreen. Ik mag dat dus ook niet aan een vertrouwenspersoon vertellen, want mijn geheimhoudingsplicht geld alleen niet “aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben”. Een vertrouwenspersoon valt daar niet onder. Bovendien mag een vertrouwenspersoon de leiding inlichten.

Ziet u de chantage hier? Ik moet mij aan mijn beloofde geheimhoudingsplicht houden. Maar wanneer ik opdracht krijg mijn belofte dat ik mij aan de grondwet hou te doorbreken door allerlei grondwetten met geweld van burgers af te nemen, en opdracht krijg de politiewet te overtreden, mag ik dat niet weigeren want ik heb beloofd ‘dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen’. Dus aan de ene kant moet ik mijn belofte breken, maar wanneer ik dat niet doe en er bij een vertrouwenspersoon over klaag, word ik ontslagen omdat ik mijn geheimhoudingsplicht heb overtreden en de aan mij verstrekte opdrachten niet heb uitgevoerd. Dat is emotionele chantage en een volledig schizofrene situatie.

We hebben hier te maken met een overheid die haar eigen wetten overtreedt wanneer haar dat goed uitkomt. Vervolgens predikt de overheid dat we ons aan de wet moeten houden. Die overheid maakt gebruik van een organisatie, het politiekorps, om wetten te overtreden. Een organisatie die doelbewust wetten overtreedt om een bepaald doel te behalen is een criminele organisatie.

Tijdens de opleiding is ons artikel 140 van het wetboek van strafrecht uitgelegd (verhoorder BPOC2020 zoekt op aanwijzing van gehoorde de betreffende wet op. Bron:http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/140.html):

‘Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. De overheid is hier dus strafbaar en maakt elke politieagent tot medeplichtige.’

Iedereen die gelooft dat we een ‘betrouwbare overheid’ hebben die het beste met ons en onze gezondheid voor heeft is volkomen losgeslagen van de werkelijkheid.

Aanvulling maart 2021: Deze verklaring mag schriftelijk en anoniem gepubliceerd worden.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron en meer informatie: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/.

Bekijk de andere BPOC verhoren met wetenschappers, artsen, leraren, ondernemers enz.: https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow